PAIPAC · 盗读记译

学记
文章归档

https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/veni网站封面图.jpg

杂谈 | 科学作为探究世界的方法
PAIPAC#40001

本文的基本框架是对 Peter Godfrey-Smith 所著《Theory And Reality: an introduction to the philosophy of science》的梳理,在此基础上夹有笔者的补充说明以及对与科学自身、科学方法论、科学哲学有关的问题的思考,并偶尔引入新近的事例拉近书中讨论与我们日常生活的距离,以加深论证印象。

2021-03-27  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/gigi-shK0LIqZopk-unsplash.jpg

学记 | 中文核心200词鄂尔多斯方言国际音标转写

通过核心词表记音,容易发现鄂尔多斯方言的几个极明显的特点: 1. 保留入声 2. 阴平阳平的音高与普通话刚好相反 3. 鼻音分化少 一如不区分前后鼻音,统一发成后鼻音; 二如前鼻音脱落,有的还伴随韵腹开口变小; 三如后鼻音脱落,还伴随圆唇; 4. 多不卷舌

2020-11-18  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/heping-LZW0kGvg5jo-unsplash.jpg

学记 | 《青藏高原》藏语版国际音标转写

ia la sɔ na ʊɛ l̥ø ua su ji tuɔ̃ lɔ tuɔ̃ gi pʰu sʌ̃ su ji dʑʊ tɕ me ɕin pe ɕɛ ɕi ɹy s na tɕʰɛ tʰi ni na ɲa ci tʰo pe bɛ tɕʰɔ sĩ ŋɛ tʰo ʊɛ tʰaŋ tɕĩ ki yn dʑu ɹi lun kʰi tɕỹ ŋʌ ɹi lu kʰi ʈʂʰɛ wã ɛ̃ tsʰy ɟin ia la sɔ y tʰi ni tsʰo pʰʌ ɕin hã

2020-11-17  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/13子路.jpg

学记 | 《论语·子路》学札与释读
PAIPAC #31110

《正义》曰:此篇论善人君子为邦敎民仁政、孝弟、中行常德,皆治国修身之要,大意与前篇相类,且回也入室,由也升堂,故以为次也。

2020-07-06  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/12颜渊.jpg

学记 | 《论语·颜渊》学札与释读
PAIPAC #31109

正义曰:此篇论仁政明达、君臣父子、辨惑折狱、君子文为,皆圣贤之格言,仕进之阶路,故次先进也。

2020-07-03  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/11先进.jpg

学记 | 《论语·先进》学札与释读
PAIPAC #31108

正义曰:前篇论夫子在乡党,圣人之行也。此篇论弟子,贤人之行,圣贤相次,亦其宜也。

2020-06-25  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/10乡党.jpg

学记 | 《论语·乡党》学札与释读
PAIPAC #31107

正义曰:此篇唯记孔子在鲁国乡党中言行,故分之以次前篇也。此篇虽曰一章,其间事义亦以类相从,今各依文解之。

2020-06-22  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/9子罕.jpg

学记 | 《论语·子罕》学札与释读
PAIPAC #31106

正义曰:此篇皆论孔子之德行也,故以次泰伯、尧、禹之至德。

2020-06-09  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/8泰伯.jpg

学记 | 《论语·泰伯》学札与释读
PAIPAC #31105

《正义》:此篇论礼让仁孝之德,贤人君子之风,劝学立身,守道为政,叹美正乐,鄙薄小人,遂称尧、舜及禹、文王、武王。以前篇论孔子之行,此篇首末载贤圣之德,故以为次也。

2020-04-09  
https://gaminginjail.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/7述而.jpg

学记 | 《论语·述而》学札与释读
PAIPAC #31104

《正义》:此篇皆明孔子之志行也,以前篇论贤人君子及仁者之德行,成德有渐,故以圣人次之。

2020-04-03  
加载更多